Προσωπικά Δεδομένα

Προστασία Προσωπικών δεδομένων

Α. Η Εταιρία μας αναγνωρίζει τη σπουδαιότητα της διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/καταναλωτή και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση αυτών.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων διέπεται από τον υπό ΙΧ όρο χρήσης και από το εφαρμοστέο ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο.

Β. Η Εταιρία μας στα πλαίσια των συναλλαγών του ηλεκτρονικού της καταστήματος και προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία παραγγελίας, πώληση και αποστολής των προϊόντων μας, δύναται να ζητά την γνωστοποίηση στοιχείων των χρηστών/ καταναλωτών. Κατά την εκτέλεση της παραγγελίας τα στοιχεία που οι χρήστες/ καταναλωτές οφείλουν να γνωστοποιήσουν είναι τα ακόλουθα: όνομα, επώνυμο, πλήρης διεύθυνση αποστολής των προϊόντων (οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη), αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας, ηλεκτρονική διεύθυνση

Η Εταιρία μας χρησιμοποιεί τα στοιχεία που ο χρήστης/ καταναλωτής μας παρέχει οικειοθελώς για τη διεκπεραίωση της παραγγελίας του, την έκδοση αποδείξεων ή τιμολογίου, την παράδοση των προϊόντων, και γενικότερα την ολοκλήρωση της πώλησης του προϊόντος που ο χρήστης/καταναλωτής έχει επιλέξει, καθώς και για την ενημέρωσή του σε μεταγενέστερο χρόνο για τα προϊόντα της Εταιρίας μας και τυχόν προσφορές ή εκπτώσεις.

Η συλλογή και επεξεργασία αυτών των δεδομένων πραγματοποιείται για την ολοκλήρωση της συναλλαγής και δεν γνωστοποιείται ή κοινοποιείται σε τρίτους πλην των αρμόδιων αρχών σύμφωνα με το αρ. 7Α ν. 2472/1997.

Οποιαδήποτε συναλλαγή πραγματοποιείται από τον χρήστη/καταναλωτή μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος συνεπάγεται την πλήρη και απαρέγκλιτη συναίνεση για την πραγματοποίηση των ως άνω ενεργειών προς εκτέλεση της παραγγελίας του, η οποία πραγματώνεται με την τελική αποστολή των στοιχείων αυτών προς την Εταιρία μας μέσω της ιστοσελίδας μας.

Γ. Κάθε χρήστης/ καταναλωτής του ηλεκτρονικού μας καταστήματος έχει τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα και αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν σύμφωνα με τα άρθρα 11-13 του ν. 2472/1997 όπως ισχύει.